Akty prawne

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Informacje ogólne

Otwarcie przewodu doktorskiego następuje na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, obowiązek otwarcia przewodu doktorskiego powinien zostać zrealizowany najpóźniej do 6 semestru (3 rok studiów).

Osoba wnioskująca o otwarcie przewodu doktorskiego jest zobowiązana do złożenia kompletnej dokumentacji (łącznie z opinią opiekuna naukowego) w sekretariacie IF, najpóźniej tydzień przed planowaną Radą Naukową IF UJ (zwyczajowo, posiedzenia Rady odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, z wyjątkiem lipca i sierpnia).

Wniosek w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego sprawdza pod względem formalnym Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia doktorantów w Instytucie Filozofii. Otwarcie przewodu należy do uprawnień Rady Naukowej Instytutu Filozofii UJ.

Osoby otwierające przewód doktorski w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filozofii, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich w Instytucie, ustalają warunki płatności.

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o otwarcie przewodu doktorskiego, adresowane do Dyrektora Instytutu Filozofii. Podanie powinno zawierać:
 1. propozycję tematu pracy doktorskiej,
 2. informację na temat obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski,
 3. propozycję osoby promotora/ promotorów,
 4. propozycję dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego (jeśli kandydat nie jest z niego zwolniony).
 • oryginał albo poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra) lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • CV naukowe (ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych),
 • 1 fotografia,
 • konspekt rozprawy doktorskiej,
 • opinia promotora,
 • informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, o którym mowa w rozporządzeniu,
 • wniosek o przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Wymagane dokumenty:

1. 2 egzemplarze rozprawy doktorskiej dla recenzentów (jeśli powołanych zostało więcej niż 2-ch recenzentów - po egzemplarzu rozprawy doktorskiej dla każdego z nich)

2. 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej do archiwum UJ (dwustronnie drukowany, zbindowany)

3. Opinia promotora (promotorów) wraz z informacją o dopuszczeniu rozprawy doktorskiej do dalszego procedowania

4. Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dn. 12 czerwca 2006 r. (oba załączniki podpisane przez kandydata)

5. Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną (z podpisem kandydata i promotora)

6. Płyta CD/DVD z nagraną:

    - pracą doktorską (format PDF lub DOC)

    - skanem oświadczenia o zgodności wersji papierowej z elektroniczną (z podpisami kandydata i promotora)

    - skany załączników nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu

    Jagiellońskiego z dn. 12 czerwca 2006 r. (oba załączniki podpisane przez  kandydata)

7. Streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim ( każda z wersji jednostronnicowa, podpisana przez kandydata i promotora)

AKTY PRAWNE

dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) (Tekst jednolity)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

dokumenty wewnętrzne

Szczegółowe regulacje dotyczące czynności i dokumentów związanych z otwarciem i przeprowadzeniem przewodu doktorskiego na Wydziale Filozoficznym UJ