Filozofia - studia II stopnia

UWAGA!

1. W związku z uchwałą Rady Naukowej Instytutu Filozofii z dn. 09.04.2015, przyjętą na posiedzeniu Rady Wydziału Filozoficznego UJ w dn. 16.04.2015 r. w ramach studiów drugiego stopnia, przyznaje się studentom 20 punktów ECTS za napisanie i obronę pracy magisterskiej. Zmiana ta obejmuje obecny rocznik  jak i następne.

2. Zmiana w programie studiów na kierunku filozofia od roku akademickiego 2015/2016. Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godz. lub jeden 60- godzinny.

Informacje dla rozpoczynających studia przed rokiem 2012

Program studiów dla rozpoczynających studia przed rokiem 2012 link

Informacje dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 i później

Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 zobowiązani są do uzyskania w trakcie studiów umiejętności językowych  na  poziomie  B2+.  To  prowadzi  do  istotnych  korekt w planie dwuletnich studiów drugiego stopnia: (1) wprowadzenia lektoratu z nowożytnego języka obcego na poziomie B2+; (2) za egzamin z języka obcego na poziomi B2+ studenci otrzymują 10 pkt ECTS, co automatycznie zmniejsza ilość punktów, które powinni uzyskać na drugim roku za kursy dowolnego wyboru.

Schematyczny plan studiów przybiera zatem nową formę:

I ROK STUDIÓW
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj_zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
2 Ontologia II Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2 Epistemologia II Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Lektorat języka nowożytnego (poziom B2+) Lektorat O Zaliczenie 60 10
1 lub 2 Translatorium II Ćwiczenia O Zaliczenie 30 3
1 i 2 Kursy filozoficzne z oferty Instytutu Filozofii UJ Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu) 450 35

Łączna liczba godzin: ok. 660
Łączna liczba punktów ECTS: 60

II ROK STUDIÓW
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1 i 2 Seminarium magisterskie (prowadzone przez promotora lub wskazane przez promotora, jako zgodne tematem pracy magisterskiej i zainteresowaniami studenta) Seminarium O Egzamin 60 6
1 i 2 Kursy filozoficzne z oferty Instytutu Filozofii UJ oraz pozainstytutowe Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu) ok. 340 34
2 Złożenie pracy dyplomowej i pozytywna jej ocena   O     20
2 Egzamin dyplomowy   O     O

Łączna liczba godzin: ok. 400
Łączna liczba punktów ECTS: 60

 

W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej dwóch seminariach, z których jedno, na ostatnim roku studiów, spełnia rolę seminarium dyplomowego. Jest to seminarium, które prowadzi promotor lub jest ono wskazane przez promotora jako zgodne z zainteresowaniami studenta. W ramach seminarium student przygotowuje pracę magisterską. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium, nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji dwóch seminariów w trakcie toku studiów.

W łącznej punktacji za kursy filozoficzne studenci muszą zaliczyć co najmniej dwa kursy z historii filozofii i zaliczyć co najmniej po jednym kursie z logiki, etyki, estetyki i filozofii (społecznej) politycznej oraz jeden kurs w języku obcym (30 godzin za 6 punktów ECTS).

Studenci mają prawo wybierać również kursy pozainstytutowe.

Kursy wymienione w Katalogu kursów i oznaczone symbolem PO to kursy poszerzające, niezależnie od tego, czy odbywają się w Instytucie Filozofii czy poza nim.

Moduły kształcenia Nieobligatoryjne/Fakultatywne (swobodnego wyboru) z zakresu filozofii ogłaszane są co roku w Katalogu Kursów Filozoficznych.

Studenci Filozofii jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym, a także – za zgodą Kierownika Studiów – na innych Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego i na innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych.

Link do programu studiów