Steffen Huber
dr hab.
zakład Zakład Filozofii Polskiej
Telefon 12 6631837
fax (+48 12) 4224916
email steffen.huber<- @ ->uj.edu.pl
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 85
dyżur Pt 10.30-11.30 (zakład); wt 14.30-15.30 i pt 09.30-10.30 (dyrekcja)
zainteresowania
naukowe
Filozofia polska okresu renesansu - filozofia społeczna - przekłady tekstów filozoficznych

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

 

Kursy 2017/2018

Wykład HF15p: Wybrane zagadnienia filozofii polskiej

Semestr letni, 30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń, 6 ECTS
Sylabus [PDF]

1. Początki filozofii na ziemiach polskich
2. Polska szkoła prawa narodów
3. Via communis cracoviensis
4. Humanizm 'Złotego Wieku'
5. Filozofia szkolna XVII w.
6. Socynianie
7. Oświecenie Stanisławowskie
8. Socjalizm, mesjanizm, romantyzm
9. Filozofia narodowa
10. Stańczycy i pozytywizm warszawski
11. Szkoła Lwowsko-Warszawska
12. Metafizycy i fenomenolodzy XX w.
13. Henryk Elzenberg
14. Leszek Kołakowski
15. Józef Tischner i Barbara Skarga

 

Wykład HF100: Arystoteles o substancji (Metafizyka VII-IX)

Semestr letni, 30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń, 6 ECTS
Sylabus [PDF]

1. 'Substancja' w perspektywie epistemicznej 1 (cat; int)
2. 'Substancja' w perspektywie epistemicznej 2 (cat X; met IV; VII-IX)
3. Metafizyka jako zbiór 'ontologii cząstkowych' (met I-XIV)
4. Filozofia pierwsza: cel, terminologia (met I; V)
5. Byt jako byt (met IV)
6. Byt jako jedno (phys II; met IV; X)
7. Pojęcie substancji: zróżnicowane, nie wieloznaczne (met VII)
8. Istota (τὸ τί ἦν εἶναι) i podłoże (τὸ ὑποκείμενον, met VII; VII-IX)
9. Forma (μορφή), species (εἶδος), definitio (ὁρισμός, met VII-IX)
10. Forma substancjalna: indywidualna czy ogólna? (met VII; Tomasz z Akwinu; Jan Duns Szkot)
11. Hylemorfizm (met VIII)
12. Możność i akt (met VIII; IX)
13. Powrót problemu epistemicznego (met IX; X)
14. Nieporuszony poruszyciel (met XII)
15. Myślenie myślenia (met XII)

 

Lektorat PO16: Greka dla filozofów II

Semestr zimowy i letni, łącznie 60 godz.
6 punktów ECTS za pierwszy rok, 6 punktów za drugi rok. Uwaga: regulamin studiów przewiduje tylko zaliczenie całego dwuletniego lektoratu (12 punktów ECTS).
Materiały e-learningowe ogólnodostępne na platformie Microsoft oraz, po zalogowaniu, na platformie Pegaz.
Przy równomiernym nakładzie pracy samodzielnej ok. 2 godzin tygodniowo, uczestnicy po dwóch latach będą w stanie czytać teksty klasyczne z pomocą słownika. 


Rok I (2016/2017)
1. Fonetyka: alfabet, wygłos, akcenty, zmiany w konsonantyzmie (zanik "σ", "Ƒ" i "j", asymilacja) i wokalizmie (alternacja, alpha purum, wzdłużenie zastępcze, kontrakcja)
2. Nomina: deklinacje tematyczne (I, II) i atematyczna (III)

Rok II (2017/2018)
3. Verba: aspekty/czasy (praesens, futurum, aoristus, perfectum i ich subsystemy), formy nominalne (participia, adverbia verbalia), tryby (indicativus, conjunctivus, optativus), bezokoliczniki
4. Zarys syntaktyki: przypadki, przyimki, tryby, zdania kondycjonalne, ćwiczenia nad tekstem

Po lektoracie możliwa jest dalsza nauka w ramach filozoficznego translatorium grecko-polskiego.

 

Wykład HF93: Filozofia polityczna dawnej Polski

Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/2018.
 

Seminarium HF94s: Źródła filozofii staropolskiej 

Kurs zawieszony w roku akademickim 2017/2018.
 

 

Publikacje / Publikationen

Książki / Bücher

(1) Die Idee der souveränen Bürgergesellschaft. Polen 1970-1990 [Idea suwerennego społeczeństwa obywatelskiego. Polska 1970-1990], Kraków: Księgarnia Akademicka 2003.

(2) Logika i wiara w sporze Andrzeja Wiszowatego i Gottfrieda Wilhelma Leibniza o Trójcę św. [Logik und Glaube im Trinitätsstreit zwischen Andrzej Wiszowaty und Gottfried Wilhelm Leibniz], Warszawa: Semper 2005 (Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2006 / Individueller Preis des Ministers für Wissenschaft und Hochschulen der Republik Polen 2006)

(3) Einführung in die Geschichte der polnischen Sozialphilosophie. Ausgewählte Probleme aus sechs Jahrhunderten [Wprowadzenie do historii polskiej filozofii społecznej. Wybrane problemy z przestrzeni sześciu wieków], Wiesbaden: Harrassowitz 2014 (Veröff. des Deutschen Polen-Instituts, 33). >>

(4) Polifonia tradycji. Filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego [Polyphonie der Traditionen. Die praktische und theoretische Philosophie Andrzej Frycz Modrzewskis], Warszawa: Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego / Sub Lupa 2014 (Reformacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 4). >>

 

Artykuły, sprawozdania / Artikel, Berichte

(1) Metafizyczne określenie osoby ludzkiej w koncepcji wiary rozumnej polskiego antytrynitarianina Andrzeja Wiszowatego. W/in: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 49 (2004), 141-162.

(2) Zur Trinitätsdiskussion zwischen Andrzej Wiszowaty und Gottfried Wilhelm Leibniz. W/in: Lech Szczucki (red./Hg.), Faustus Socinus and his heritage, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2005, 495-519.

(3) "Über menschliche Freiheit". Kritische Bemerkungen zu Julian Nida-Rümelins Essaysammlung. W/in: Diametros – An Online Journal of Philosophy, Uniwersytet Jagielloński, IX 2005, 116-132. >>

(4) Etyka a polityka - Literatura staropolska. Bibliografia komentowana. W/in: Diametros – An Online Journal of Philosophy, Uniwersytet Jagielloński, "Literatura". >>

(5) Problem z pojęciem praktycyzmu w interpretacji dzieł okresu renesansu. W/in: Jan Skoczyński (red./Hg.), Polskie ethos i logos, Kraków: Księgarnia Akademicka 2008, 169-184.

(6) Trans-Mickiewicz. Wieszcz na interdyscyplinarnym warsztacie Daniela H. Valsecchiego. Rocznik Filozofii Polskiej 2008, 271-274. >>

(7) Reforma uniwersalna: reforma edukacji, filozofia i irenizm. Sprawozdanie z konferencji 6-8 VII 2009. Rocznik Filozofii Polskiej 2009/2010, 295-299. >>

(8) Polifonia tradycji filozoficznych w Sylwach Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W/in: Piotr Wilczek (red./Hg.), Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie kontekst. Postulaty badawcze, Warszawa: Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego / Sub Lupa 2010, 64-74. >>

(9) Ein Optimist in Dantes Hölle. Józef Tischners Versuch, die Menschlichkeit zu denken. W/in: Józef Tischner, Der Streit um die Existenz des Menschen, Berlin: Insel 2010, 9-30. >>

(10) Review of: Michael Gubser, The Far Reaches. Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe. Stanford University Press 2014. W/in: Slavic Review 75, No. 4 (WINTER 2016), pp. 1018-1020. >> 

(11) Andrzej Frycz Modrzewski wobec antytrynitaryzmu (w druku)
 

Referaty / Referate

(1) Zur Trinitätsdiskussion zwischen Andrzej Wiszowaty und Gottfried Wilhelm Leibniz. Konferencja/Konferenz: Faustus Socinus and His Heritage, PAU/PAN, Kraków, 24.-26.9.2004.

(2) Źródła prawa w myśli Andrzeja Frycza Modrzewskiego i polskich arian. Odczyt/Vortrag: Pracownia Filozofii Polskiej, Instytut Filozofii UJ, Kraków, 03.03.2005.

(3) Filozoficzna koncepcja wiary rozumnej polskiego antytrynitarianina Andrzeja Wiszowatego. Odczyt/Vortrag: Instytut Religioznawstwa UJ, Kraków, 22.06.2006.

(4) Strategie poznawcze w Sylwach Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Konferencja/Konferenz: Poznanie teoretyczne a prawda, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 31.5.-03.6.2007.

(5) Problemy z pojęciem praktycyzmu przy interpretacji dzieł renesansowych. Konferencja/Konferenz: Ogólnopolskie Seminarium Filozofii Polskiej, UJ, Kraków, 20.9.2007.

(6) Searching for philosophic fundaments of irenicism: the late Frycz Modrzewski. Konferencja/Konferenz: Educational Reform, Philosophy, and Irenicism, 1560–1670, organized by Polish Academy of Arts and Sciences, University of Oxford, Czech Academy of Sciences, Kraków, 6.-8.7.2009.

(7) Polifonia tradycji: Sylwy Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Konferencja/Konferenz: Zebranie Robocze Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, UW, Warszawa, 19.12.2009.

(8) Searching for the Philosophic Fundaments of Irenicism: The Late Frycz Modrzewski (modified and extended version of [5]). Konferencja/Konferenz: Universal Reformation: Intellectual Networks in Central and Western Europe, 1560-1670, University of Oxford, Oxford, 21.-23.9.2010.

(9) Antyplatoński uniwersalizm Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Odczyt/Vortrag: IFiS PAN, Warszawa, 14.6.2011.

(10) Stanisław Orzechowska a filozofia. Konferencja/Konferenz: Stanisław Orzechowski w pięćsetlecie jego urodzin, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Przemyśl, 17.-18.10.2013.

(11) Wolna elekcja i Konfederacja Warszawska w świetle filozofii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Konferencja/Konferenz: Rok 1573, UKSW, Warszawa, 02.12.2013.

(12) Axioms of Political Change in Andrzej Frycz Modrzewski's De Republica emendanda. Odczyt/Vortrag: Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha, 13.02.2014.

(13) Andrzej Frycz Modrzewski wobec antytrynitaryzmu. Konferencja/Konferenz: Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, UW, Warszawa, 26.06.2014.

(14) Andrzej Frycz Modrzewski on Natural Law and the Ontology of Trinity. Odczyt/Vortrag: Centre for Renaissance Texts, Univerzita Palackého, Olomouc, 02.12.2014.

(15) Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa. Odczyt/Vortrag: Warszawskie Czwartki Staropolskie, UW, Warszawa, 26.02.2015.

(16) Arbitrium, demonstratio, deliberatio: rozważania na kanwie renesansowej terminologii prawniczej i filozoficznej. Konferencja/Konferenz: Debata Erazma z Rotterdamu z Marcinem Lutrem o wolnej woli i jej kulturowe konteksty, UKSW, Warszawa, 18.05.2015.

(17) Is political theology about politics or about God? Remarks on Quincunx by Stanislas Orichovius. Public seminar: Rhetoric, the Public Square and Political Theology from the Middle Ages to Early Modernity, UW, Warszawa, 18.03.2016 >> Info and podcast

(18) Włodkowic i Zabarella w Molenbeek-Saint-Jean. Odczyt/Vortrag: Seminarium Filozofii Polskiej, UŚ, Katowice, 21.09.2016.

(19) Stanisława Orzechowskiego metafizyka polityczna. Odczyt/Vortrag: Історико-філософські читання на тему Центрально-Європейські національні філософські традиції, Kijów, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, 11.11.2016.

(20) Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne koncepcje "protoliberalne" w Polsce: przyczynek do katalogu. Odczyt/Vortrag: Polska myśl liberalna - tradycja i współczesność, Kraków, Instytut Filozofii UJ, 20.05.2017.

(21) Traces of Neoplatonism in Polish Renaissance thought: the case of Stanisław Orzechowski (1513-1566). Odczyt/Vortrag: 15th Annual Conference of the International Society of Neoplatonic Studies, Olomouc (CZ), 15.06.2017.

 

Varia

(1) Über die Stolpersteine der mitteleuropäischen Literaturrezeption. Franz Kafka, Jaroslav Hašek und Anna Bolecka. W/in: Kulturführer Mitteleuropa 2001, Wien: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa 2001.

(2) Thesen des tschechischen Reformators Jan Hus im Vatikan. Ökumenische Konferenz 584 Jahre nach dem Urteil von Konstanz. W/in: Kulturführer Mitteleuropa 2001, Wien: IDM 2001.

(3) O dwuznaczności szczęścia, granicach dyskursu i wykroczeniu poza człowieczeństwo. Z Robertem Spaemannem rozmawia Steffen Huber. W/in: Znak 2007 (621), 102-119.

(4) Polonica leguntur sine interpretatione? Polemicznie o przydatności filozofii szesnastowiecznej na początku XXI wieku. W/in: Pressje 12 (2008), 133-142.

(5) Üb' er Setzen! W/in: Oder Übersetzen. Polsko-niemiecki rocznik translatorski - Archiwum Karla Dedeciusa 2 (2011), 88-93.

(6) Fundamentalgelassenheit angesichts der Ambivalenz des Heiligen. Mit Karol Tarnowski spricht Steffen Huber. W/in: Journal für Religionsphilosophie 3 (2014), 88-94.

(7) Filozofia baroku w Rzeczypospolitej. W/in: Pasaż wiedzy, Muzeum Pałacu w Wilanowie 2015. >>

(9) Polnische Humanisten der frühen Neuzeit: Royalisten, Republikaner, Häretiker und Sarmaten. Polnisches Institut Wien/EUNIC, 27.04.2017. >>

 

Tłumaczenia / Übersetzungen

Książki/Bücher

(1) Józef Tischner, Der Streit um die menschliche Existenz, Berlin: Insel 2010 (Denken und Wissen, 14). Oryginał/Original: Spór o istnienie człowieka, Kraków: Znak 1999. >>

(2) Wspólnie z/Gemeinsam mit Jadwiga Kita-Huber: Jochen Hörisch, Orzeł czy Reszka. Poezja pieniądza, Kraków: Universitas 2010. Oryginał/Original: Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes, Frankfurt: Suhrkamp 1996.

Artykuły/Artikel

Ok. 50 artykułów naukowych z jęz. polskiego na niemiecki / ca. 50 wissenschaftliche Artikel aus dem Polnischen ins Deutsche (Nina Assorodobraj, Jacek Filek, Jerzy Perzanowski, Wojciech Sady, Barbara Skarga, Edmund Wnuk-Lipiński, Jan Woleński et al.). Przekłady poezji z jęz. polskiego na niemiecki / Lyrik aus dem Polnischen ins Deutsche. Kilka pozycji z jęz. niemieckiego na polski / Mehrere Beiträge aus dem Deutschen ins Polnische (Ernst-Wolfgang Böckenförde, Nikolaus Lobkowicz, Robert Spaemann, Johann Reikerstorfer, Jean Greisch et al.).