FAQ - najczęściej zadawane pytania

» Jakie zasady obowiązują przy pisaniu pracy licencjackiej?

W Instytucie Filozofii UJ student, aby uzyskać tytuł licencjacki, zobowiązany jest:

1. Wybrać opiekuna naukowego pracy licencjackiej (opiekunem pracy licencjackiej może być zarówno pracownik samodzielny, jak i pracownik niesamodzielny, o ile zatrudniony jest na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy).
2. Opiekunem naukowym pracy licencjackiej może zostać pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego spoza Instytutu, spełniający wymogi określone w punkcie 1. i zaakceptowany przez Radę Instytutu po konsultacji z kierownikiem zakładu zajmującego się dziedziną, z której pisana jest praca licencjacka.
3. Zapisać się na kurs wskazany przez opiekuna naukowego z zakresu opracowywanej dziedziny (może to być kurs poszerzający bądź seminarium).

4. Napisać pracę licencjacką spełniającą wymogi artykułu naukowego (praca może mieć charakter badawczy bądź sprawozdawczy), o objętości od połowy do jednego arkuszy wydawniczego, spełniające kryteria formalne prac oddawanych do druku.
Formalne wymogi pracy:
• Objętość - od połowy do jednego arkusza wydawniczego (20 tys.-40 tys. znaków, 11-22 strony znormalizowane)
• Przypisy dolne, przygotowane zgodnie z normą wydawniczą właściwą dla tematyki badań i wybraną w uzgodnieniu z promotorem
• Bibliografia uporządkowana alfabetycznie
• Streszczenie w języku polskim i angielskim
• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
5. Uzyskać recenzje pozytywne od promotora i recenzenta (co najmniej na ocenę dostateczną)
6. Obronić pracę licencjacką przed komisją składającą się z promotora, recenzenta oraz przewodniczącego obrony (przewodniczącym obrony może być każdy pracownik samodzielny).

Wzór strony tytułowej link

» Co należy zrobić przed egzaminem licencjackim?

Najpóźniej na 10 dni przed egzaminem licencjackim należy upewnić się czy ma się uzupełnione wszystkie oceny w systemie USOS.

Na 7 dni przed obroną student powinien złożyć w sekretariacie:

a. uzupełniony i wydrukowany formularz www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

b. zdjęcia o wymiarach 4,5cmx6,5cm –wersja polska 5szt, każdy odpis w języku obcym dodatkowo 1szt

c. dowód wpłaty – wersja polska 60 zł. każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Numer konta, na który należy wpłacić znajdą Państwo na swoich kontach USOS w zakładce płatności.

d. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym Link

» Co należy zrobić przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Na 3 tygodnie przed planowaną obroną należy przesłać (e-mail'em) do sekretariatu tytuł pracy zatwierdzony przez Promotora oraz nazwisko Promotora i Recenzenta.
 
Na 10 dni przed obroną student powinien złożyć w sekretariacie: 
 
a. uzupełniony i wydrukowany formularz

www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

b. oświadczenie wydrukowane z APD po zarchiwizowaniu pracy 
 
c. zdjęcia o wymiarach 4,5 cmx6,5 cm –wersja polska 5 szt, każdy odpis w języku obcym dodatkowo 1 szt 
 
d. dowód wpłaty – wersja polska 60 zł, każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Numer konta, na który należy wpłacić wymaganą kwotę, znajdą Państwo na swoich kontach USOS w zakładce „Płatności". 
 
e. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym Link
 
Przydatne linki: 
 
Archiwum Prac Dyplomowych (APD) znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl i można zalogować się do niego przez Centralny Punkt Logowania
 
Instrukcja wprowadzenia pracy do APD -- http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39

» Co to jest ECTS?

Studia za granicą mogą być szczególnie cennym doświadczeniem, są one bowiem nie tylko najlepszą drogą do poznania innych krajów, języków, kultur i poglądów, ale mają również coraz większy wpływ na przebieg kariery naukowej i zawodowej. Uznawanie okresu studiowania za granicą i dyplomów uczelni zagranicznych jest niezbędnym warunkiem stworzenia Europy bez granic w dziedzinie kształcenia i nauczania na poziomie szkół wyższych, by studenci i nauczyciele mogli mieć do niego swobodny dostęp.
W tym właśnie celu opracowany został Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, zwany w skrócie ECTS), mający przyczynić się do udoskonalenia procedur i szerszego uznawania studiów odbytych za granicą. Dzięki wsparciu ze strony Komisji Europejskiej Unii Europejskiej ECTS wprowadzony został już w 145 europejskich uczelniach we wszystkich krajach członkowskich Unii i EFTA.
 
Co ECTS oferuje studentom?
 
- ECTS gwarantuje uznanie studiów za granicą przez macierzystą uczelnię; 
- ECTS umożliwia uczestnictwo w regularnych zajęciach razem ze wszystkimi studentami, co ułatwia pełny i dający korzyści udział w życiu akademickim goszczącej uczelni. Program studiowania w krajowych i zagranicznych uczelniach oparty na zasadach ECTS ma wiele zalet wyróżniających go spośród wielu innych programów studenckich wyjazdów;
- ECTS umożliwia dalsze studia za granicą. Student może zdecydować się, aby pozostać na goszczącej uczelni po zaplanowanym okresie pobytu lub nawet przenieść się na inną uczelnię. Uczelnie same decydują, czy akceptują postanowienia studentów i same określają warunki, jakie student musi wypełnić, aby otrzymać dyplom lub zmienić uczelnię.
 
Co to są punkty ECTS?
 
Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie ilości pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one ilość pracy, jakiej wymaga każdy przedmiot, w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać każdy student, aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr przypada zazwyczaj 30 punktów, na trymestr 20 punktów. Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają ile/jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w uczelni lub instytucie czy wydziale, który przyporządkowuje punkty. System punktowy ECTS zapewnia rozsądny pod względem ilości pracy dobór programu zajęć w okresie studiów na innej uczelni. Punkty ECTS są przypisane określonym kursom i są przyznawane studentom, którzy pomyślnie kończą te kursy, spełniając założone wymagania.
Wyniki uzyskane po ukończeniu kursu są zwykle wyrażane za pomocą skali ocen. W Europie istnieje wiele bardzo różnych systemów oceniania. Aby ułatwić uczelniom transfer ocen przyznawanych studentom ECTS, została wprowadzona skala ECTS. Nie zastępuje ona jednak poszczególnych skal ocen na uczelniach. Uczelnie same podejmują decyzję, w jaki sposób system oceniania ECTS odnosi się do ich własnych sposobów oceniania.

» Jakie zasady obowiązują przy pisaniu pracy magisterskiej (kierunek kognitywistyka)?

Struktura pracy magisterskiej ma się przedatawiać następująco

1. Strona tytułowa w języku polskim (wzór strony tytyłowej - link)

2. Strona tytułowa w języku angielskim

3. Abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów)

4. Abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim (3-5 słów)

7. Na początku pracy ma się znajdować również spis treści, oraz spis ilustracji i rysunków.

Praca ma mieć objętość co najmniej jednego arkusza wydawniczego(standaryzowany maszynopis) w przypadku prac o istotnym komponencie empirycznym, a pozostałych przypadkach co najmniej dwóch arkuszy wydawniczych.

W pracy mają być przypisy i bibliografia zredagowane w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny ze standardami odpowiedniej dyscypliny szczegółowej. Na początku pracy ma się znajdować spis treści, oraz spis ilustracji i rysunków.

Pozostałe szczegółowe wymogi formalne ustala promotor pracy, który jest odpowiedzialny za jej finalny kształt.

» Jak wygląda obrona pracy licencjackiej? (kierunek kognitywistyka)


 

Egzamin licencjacki i obrona pracy odbywają się komisją, którą kieruje pracownik samodzielny, a która obejmuje promotora i recenzenta.

Egzamin obejmuje prezentację pracy (poniżej 10min) przez dyplomanta oraz 3 pytania od komisji.

W prezentacji dyplomant powinien:

-jasno przedstawić dziedzinę pracy,

-cel pracy, ew. problem badawczy i motywację do jego podjęcia

-uzyskane wyniki i ich ewaluację