Polityka antyplagiatowa

Regulamin procedury antyplagiatowej w Instytucie Filozofii UJ
 
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Instytucie Filozofii UJ uzgodnione z treścią Regulaminu dot. procedury antyplagiatowej na Wydziale Filozoficznym UJ.
 
2. Procedura antyplagiatowa jest obowiązkowa dla oceny oryginalności prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich prowadzonych w jednostce. Pomyślna weryfikacja wskazanych prac jest warunkiem dopuszczenia prac do dalszych czynności w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego.
 
3. Kontroli oryginalności pracy może dokonać promotor pracy lub, w uzasadnionych sytuacjach, jeden z Instytutowych Administratorów Systemu (w skrócie: Administrator).
Instytutowych Administratorów Systemu wyznacza Dyrekcja IF UJ.
 
4. Przedmiotem weryfikacji oryginalności pracy licencjackiej lub magisterskiej jest wersja dokumentu wgrana przez studenta do Archiwum Prac Dyplomowych (ADP).
 
5. Student po zamieszczeniu pliku w systemie APD zawierającego pracę dyplomową,
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie promotora pracy i sekretariat Instytutu Filozofii UJ. Jeśli promotor nie będzie dokonywał sprawdzenia pracy osobiście, to wówczas ma obowiązek poinformować o tym (oraz o wgraniu pracy do APD) jednego z Administratorów.
Aktualnie obowiązki Admistratora pełni dr Krzysztof Posłajko - informacje o wgraniu pracy należy przekazać mu przez mail USOSowy.
 
6. Promotor pracy lub Administrator zobowiązany jest do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu potwierdzenia otrzymania informacji o jej zamieszczeniu w systemie APD.
 
7. Jeżeli w wyniku oględzin raportu podobieństwa stworzonego przez system antyplagiatowy praca zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości, promotor składa podpisany skrócony Raport podobieństwa do sekretariatu jednostki, a praca dyplomowa zostaje przedstawiona do obrony. Jeśli sprawdzenia w systemie dokonuje Administrator, wówczas Administrator przekazuje skrócony raport do promotora, zaś obowiązkiem promotora jest dostarczenie podpisanego raportu przed obroną pracy do sekretariatu.
 
8. Praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania nieuprawnionych
zapożyczeń gdy:
a. Współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 40%,
b. Współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 4%.
 
9. Jeśli spełnione są warunki opisane w punkcie 8, wówczas promotor składa rozszerzony raport podobieństwa oraz uzupełniony Załącznik nr 1 do sekretariatu. Załącznik nr 1 określa możliwe sposoby działania.
 
10. Jeśli spełnione są warunki opisane w punkcie 8, zaś sprawdzenia pracy dokonywał Administrator, wówczas Administrator jest zobowiązany przekazać promotorowi rozszerzony raport podobieństwa, zaś promotor proceduje jak opisano w punkcie 9.
 
11. Jeśli promotor uzna (po ewentualnej konsultacji z Dyrekcją IF) zapożyczenia występujące w pracy za niedopuszczalne procedura obrony zostaje zablokowana a protokół skierowany do dziekana WFz. Wobec autora/ki pracy wszczyna się postępowanie dyscyplinarne określone przez ustawę (art. 214 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).
 
12. Procedurę odwołania wobec decyzji wymienionej w punkcie 11. reguluje regulamin dot. procedury antyplagiatowej na Wydziale Filozoficznym UJ
 
13. Każda praca, sprawdzona i dopuszczona do dalszych czynności w postępowaniu o
nadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, zostaje dodana przez osobę weryfikującą jej oryginalność w systemie antyplagiatowym do bazy systemu po obronie pracy dyplomowej.