Krakowskie Sympozja Ontologiczne

Co roku zapraszamy do Krakowa na jednodniowe sympozjum poświęcone wybranym zagadnieniom ontologicznym. 

2017

Sympozjum Metafizyczne zobowiązania teorii w ujęciu historycznym i systematycznym odbędzie się w piątek 9 czerwca 2017 roku w godzinach 10.00-18.00 w Instytucie Filozofii UJ w s. 25 im. Romana Ingardena.

 

Sesja przedpołudniowa

 

10.00-10.45 prof. dr hab. Paweł Kawalec (KUL), Ontologiczne założenia wnioskowań mieszanych w nauce

10.45-11.30 dr Błażej Skrzypulec (IFiS PAN), Wzrokowe przedmioty i słuchowe zdarzenia. Założenia modeli psychologicznych a koncepcje tożsamości diachronicznej

11.30-12.15 dr Paweł Rojek (IF UJ)Własności i predykaty

12.15-13.00 mgr Andrzej Bułeczka (University of Amsterdam), Zobowiązania ontologiczne semantyki Ockhama: metaontologia Quine'a vs Meinonga

 

Sesja popołudniowa

 

15.00-15.45 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL), Ontologiczne zobowiązania teorii metafizycznej

15.45-16.30 dr hab. Jan Kiełbasa (IF UJ)Aksjomaty boecjańskie i ich interpretacje w średniowiecznych komentarzach

16.30-17.15 dr Andrzej Rygalski (IF UJ)Zobowiązania ontologiczne w koncepcji Gottloba Fregego

17.15-18.00 mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden (IF UJ), Czy badanie historii intelektualnej zobowiązuje ontologicznie? O założeniach historii idei

 

Wydarzenie na FB

 

2016

Sympozjum Uniwersalia a transcendentalia. Perspektywa historyczna i systematyczna odbyło się 3 czerwca 2016 roku. 

Sesja przedpołudniowa

Prof. Arkadiusz Chrudzimski (Instytut Filozofii, USz), Konceptualistyczna teoria transcendentaliów

Dr Paweł Rojek (Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków), Barbarzyńca w ogrodzie. Próba analitycznego odczytania scholastycznej teorii relacji

Dr Krzysztof Posłajko (Instytut Filozofii UJ), Nominalizm i rodzaje naturalne

Dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk (Instytut Filozofii UJ), Uniwersalia a transcendentalia. Deskrypcja, reprezentacja, konstytucja 

Sesja popołudniowa

Dr Tomasz Tiuryn (Instytut Filozofii UW), Problem uniwersaliów w filozofii starożytnej: nurt arystotelesowski

Prof. Marcin Karas (Instytut Filozofii UJ), Między realizmem a nominalizmem Stanowisko Ockhama w sporze o uniwersalia

Dr Andrzej Rygalski (Instytut Filozofii UJ), Koncepcja Fregego z punktu widzenia sporu o uniwersalia

Dr hab. Jan Kiełbasa (Instytut Filozofii UJ), Transcendentalny status dobra w "Summa de bono" Filipa Kanclerza - inspiracje, innowacje, aporie

Plakat (PDF) 

2015

Sympozjum Wola, wybór i działanie w ujęciu historycznym i systematycznym odbyło się 13 czerwca 2015 roku. 

Sesja przedpołudniowa

Prof. Agnieszka Kijewska, Boecjuszowa koncepcja wolności

Dr hab. Jan Kiełbasa, Czy wolna wola jest dowolna? Kontrowersje wokół wolnego osądu (liberum iudicium) i wolnego wyboru (liberum arbitrium) na gruncie średniowiecznej antropologii

Mgr Karol Wilczyński, Al-Kindī – pierwszy filozof Arabów i nowe pojęcie woli

Sesja popołudniowa

Prof. Katarzyna Paprzycka, Kauzalność czy odpowiedzialność sprawcza?

Dr hab. Andrzej J. Nowak, Racjonalność postępowania w świetle Peirce’owskiej koncepcji absolutnego przypadku

Dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, Strategie konceptualizacji doświadczenia wolicjonalnego

Plakat (PDF)